ഔഷധ ചെടികളുടെ പേരുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും

ഔഷധ ചെടികളുടെ കാവല്‍ക്കാരന്‍,നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഔഷധ ചെടികളും അവയുടെ ഉപയോഗവും...,വീട്ടുവളപ്പിലെ ചെടികളുടെ പേരുകൾ,ഔഷധ ചെടികൾ,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേര്,ഭംഗിയുള്ള ചെടികളും പൂക്കളും അവയുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളും,ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരും ഉപയോഗവും,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേര് ഉപയോഗം,ഭംഗിയുള്ള ചെടികളും പൂക്കളും,നൂറിൽപരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരും ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം,ഔഷധ സസ്യങ്ങ,ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ,ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം,ഔഷധ സസ്യം ശാസ്ത്രിയ നാമം,ചെടികൾ,medicinal plants,medicinal plants and their uses,list of medicinal plants,medicinal plants names,gallery of medicinal plants,medicinal plants and herbs,medicinal plants at home,medicinal herbs,medicinal plants names and pictures,medicinal plants name,medicinal plants and its uses,medicinal herbs and plants,medicinal plants uses,names of medicinal plants,medicinal plant names,name of medicinal plants,20 medicinal plants,20 ayurvedic plants names,ausha chedikalude perukal,സസ്യങ്ങള് പേര്,ഔഷധ സസ്യങ്ങള് ചിത്രങ്ങള്,സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകള് മലയാളം,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്,ഔഷധ സസ്യങ്ങള് പേര് ഉപയോഗം pdf,ഔഷധ സസ്യങ്ങള് ഉപയോഗം,ഔഷധ സസ്യങ്ങള് പതിപ്പ്,കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങള്


 1. ആനത്തകര
 2. വിഷസസ്യങ്ങൾ
 3. ദശപുഷ്പങ്ങൾ
 4. അഷ്ഠവർഗം
 5. ആനപ്പരുവ
 6. ആനവണങ്ങി
 7. ആനെക്കാട്ടിമരം
 8. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി
 9. ആമ്പൽ
 10. ആകാശവെള്ളരി
 11. ആച്ചമരം
 12. ആഞ്ഞിലി
 13. ആടലോടകം
 14. ആടുതൊടാപ്പാല
 15. ആനക്കയ്യൂരം
 16. ആനക്കുറുന്തോട്ടി
 17. ആനക്കൂവ
 18. ആനക്കൈത
 19. ആനക്കൊടിത്തൂവ
 20. ആനക്കൊരണ്ടി
 21. ആനച്ചുണ്ട
 22. ആത്ത
 23. ആര്യവേപ്പ് 
 24. ആവണക്ക്
 25. ആവര
 26. ആവിൽ
 27. ആവൽ
 28. ആശാരിപ്പുളി
 29. ആശാളി
 30. ആൻഡമാൻ പഡോക്
 31. ആർട്ടോകാർപസ്
 32. ആര്യവേപ്പ്
 33. ആറ്റുകനല
 34. ആറ്റുകറുവ
 35. ആറ്റുചാമ്പ
 36. ആറ്റുദർഭ
 37. ആറ്റുനൊച്ചി
 38. ആറ്റുപേഴ്
 39. ആരോഗ്യപ്പച്ച
 40. ആറ്റുമയില
 41. ആറ്റുവഞ്ചി
 42. ആറ്റുവയണ
 43. ആരംപുളി
 44. ആരമ്പുവള്ളി
 45. ആറ്റുവയന
 46. ആഴാന്ത
 47. അരുത
 48. അരളി 
 49. അഞ്ചുമുലച്ചി
 50. അടപതിയൻ
 51. അടയ്ക്കാപ്പയിൻ
 52. അടയ്ക്കാമണിയൻ
 53. അടവിപ്പാല
 54. അണലിവേഗം
 55. അതിവിടയം
 56. അകത്തി
 57. അകിൽ 
 58. അക്കരപ്പുത
 59. അസ്ഥിമര
 60. അൽപ്പം
 61. ആനച്ചുവടി
 62. അത്തി
 63. അമൽപ്പൊരി,സർപ്പഗന്ധി
 64. അപ്പ
 65. അമുക്കുരം,അശ്വഗന്ധ
 66. അമൃതപ്പാല
 67. അമൃത്
 68. അത്തി 
 69.  അരയാൽ 
 70. അമ്പഴം
 71. അമ്പൂരിപ്പച്ചില
 72. അമ്മിമുറിയൻ
 73. അയമോദകം
 74. ആനച്ചേര്
 75. ആനച്ചൊറിയണം
 76. അശോകം 
 77. അങ്കോലം
 78. അൽഫാൽഫാ 
 79. അത്തി ,ഇത്തി ,അരയാൽ ,പേരാൽ 
 80. അരിഷ്ട, ചുഴലീപാറകം
 81. ഇലവംഗം ,കറുവപ്പട്ട 
 82. ആകാശവള്ളി|മൂടില്ലാത്താളി
 83.  അക്രോട്ട് , Walnuts, വാൾനട്ട് 
 84. ഇടവകം
 85. ഇടിഞ്ഞിൽ
 86. ഇത്തി
 87. ഇത്തിൾ
 88. ഇരട്ടിമധുരം
 89. ഇരവി
 90. ഇരുവേലി
 91. ഇരുൾ
 92. ഇലക്കള്ളി
 93. ഇഞ്ച
 94. ഇഞ്ചി
 95. ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്
 96. ഇടംപിരി വലംപിരി
 97. ഇലുമ്പി
 98. ഇല്ലി
 99. ഇഷദ്ഗോൾ
 100. ഇലഞ്ഞി
 101. ഇലന്ത
 102. ഇലമുളച്ചി
 103. ഇലവ്
 104. ഇലിപ്പ
 105. ഈലാങ്ങ് ഈലാങ്ങ്
 106. ഈഴച്ചെമ്പകം
 107. ഈശ്വരമുല്ല
 108. ഈശ്വരമൂലി
 109. ഇൻസുലിൻ ചെടി
 110. ഈന്തപ്പന
 111. ഈന്ത്
 112. ഈറ്റ
 113. ഉന്നം
 114. ഉമ്മം 
 115. ഉലുവ
 116. ഉഴിഞ്ഞ
 117. ഉകമരം
 118. ഊരകം 
 119. ഉങ്ങ്
 120. ഉണ്ടപ്പയിൻ
 121. ഉത്കണ്ടകം
 122. ഊരം
 123. ഊരംപുളിക്കിഴങ്ങ്
 124. ഊർപ്പണം
 125. എരുമനാക്ക്
 126. എരുമപ്പാവൽ
 127. എലിച്ചുഴി
 128. എലിമരം
 129. എല്ലൂറ്റി
 130. എള്ള്
 131. എണ്ണപ്പന
 132. എണ്ണപ്പൈൻ
 133. എരച്ചുകെട്ടി
 134. എരുമക്കള്ളി
 135. ഏഴിലമ്പാല
 136. ഐവിരലിക്കോവ
 137. ഏകനായകം
 138. ഏലം
 139. എരുക്ക്
 140. ഓരില
 141. ഓരിലത്താമര
 142. ഓരിലത്തീപ്പെട്ടിമരം
 143. ഓറഞ്ച്
 144. ഓഷധി
 145. ഒതളം
 146. ഒലിവ് 
 147. ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടി
 148. ഓടമരം
 149. ഒടിയമടന്ത
 150. ഒട്ടകമുള്ള്
 151. ഓൾഡെൻലാൻഡിയ ഉമ്പെല്ലാട്ട
 152. കടപ്പ
 153. കരിമ്പന
 154. കടപ്പാല
 155. കടല
 156. കടലാടി
 157. കടലാവണക്ക്
 158. കടുരോഹിണി
 159. കടുക്
 160. കടുക്ക
 161. കച്ചൂരം | കച്ചൂരക്കിഴങ്ങ്
 162. കച്ചോലം
 163. കഞ്ചാവ്
 164. കടക്കൊന്ന
 165. കണിക്കൊന്ന
 166. കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
 167. കണ്ണാന്തളി
 168. കനലി
 169. കന്യാവ്
 170. കമണ്ഡലു മരം
 171. കമ്പിളിമരം
 172. കമ്മട്ടിവള്ളി
 173. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച
 174. കയ്യോന്നി
 175. കരച്ചുള്ളി
 176. കടുവാപിടുക്കൻ
 177. കട്ഫലം
 178. കഠാരമുള്ള്
 179. കരിങ്കുറിഞ്ഞി
 180. കരിങ്കൂവളം
 181. കരിങ്ങാലി
 182. കരിങ്ങോട്ട
 183. കരിഞ്ജീരകം
 184. കരിഞ്ചേര്
 185. കരിനീലി
 186. കരിനൊച്ചി
 187. കരിന്തുമ്പ
 188. കരിമഞ്ഞൾ
 189. കരിമുതുക്ക്
 190. കരിമ്പാല
 191. കരണ
 192. കടമ്പ് മരം | ആറ്റുതേക്ക്
 193. കരനെല്ലി
 194. കീഴാർനെല്ലി 
 195. കരയാമ്പൂ
 196. കരിംപായൽ
 197. കരിങ്കച്ചോലം
 198. കരുവിലാഞ്ചി
 199. കറിവേപ്പ്
 200. കറുംതൊലി
 201. കറുക
 202. കരിവേലം
 203. കരീരം
 204. കരീലാഞ്ചി
 205. കരുങ്ങാലി
 206. കരുവാളി
 207. കറുത്തുമ്മം
 208. കറുപ്പ് 
 209. കറുവ
 210. കറുവ 
 211. കലിഞ്ഞി
 212. കല്യാണസൗഗന്ധികം
 213. കല്ലൂർവഞ്ചി
 214. കള്ളക്കറുവ
 215. കഴഞ്ചി
 216. കവുങ്ങ്
 217. കശുമരം
 218. കരിമരം /കരിന്താളി
 219. കശുമാവ്
 220. കസ്തൂരിവെണ്ട
 221. കസ്തുരി മഞ്ഞൾ 
 222. കാകോളി
 223. കാക്കഞാറ
 224. കാക്കത്തുടലി
 225. കാക്കത്തൊണ്ടി
 226. കല്ലുഞാവൽ
 227. കല്ലുരുക്കി
 228. കല്ലുരുവി
 229. കല്ലുവാഴ
 230. കല്ലത്തി
 231. കല്ലരയാൽ
 232. കല്ലാൽ
 233. കല്ലാൽ 
 234. കാട്ടുകടുക്
 235. കാട്ടുകരണ
 236. കാട്ടുകറിവേപ്പ്
 237. കാട്ടുകറുവ 
 238. കാട്ടുകറുവ 
 239. കാട്ടുചാമ്പ
 240. കാട്ടുചെമ്പകം
 241. കാട്ടുപയർ|കാട്ടുചെറുപയർ
 242. കാട്ടുചേന
 243. കാട്ടുചേര്
 244. കാട്ടുജാതി
 245. കാഞ്ചൻ
 246. കാഞ്ചൻകോര
 247. കാഞ്ഞിരം
 248. കാട്ടമൃത്
 249. കാട്ടരത്ത
 250. കാട്ടുജീരകം
 251. കാട്ടുതുളസി
 252. കാട്ടുനാരകം
 253. കാട്ടുനാരകം 
 254. കാട്ടുനിരൂരി
 255. കാട്ടുനൊച്ചി
 256. കാട്ടുപടവലം
 257. കാട്ടുകഴഞ്ചി
 258. കാട്ടുകുരുമുളക്
 259. കാട്ടുകൊടിവള്ളി
 260. കാട്ടുകൊന്ന
 261. കാട്ടുപെരണ്ട
 262. കാട്ടുമഞ്ഞൾ
 263. കാട്ടുമരോട്ടി
 264. കാട്ടുമല്ലി
 265. കാട്ടുമുന്തിരി
 266. കാട്ടുഴുന്ന്
 267. കാട്ടുവേപ്പില
 268. കാനക്കൈത
 269. കാന്തക്കമുക്
 270. കായം
 271. കാരച്ചുള്ളി
 272. കാട്ടുപരുത്തി
 273. കാട്ടുപുകയില
 274. കാട്ടുപൂവരശ്
 275. കാരമാവ്
 276. കാരമുള്ള്
 277. കാരി 
 278. കാവളം
 279. കാശാവ്
 280. കാശുമരം
 281. കാർകോകിൽ
 282. കാർക്കോട്ടി
 283. കിത്തോന്നി
 284. കിരിയാത്ത
 285. കിലുകിലുക്കി
 286. കിലുകിലുപ്പ
 287. കാരപ്പഴം
 288. കിലുങ്ങിമരം
 289. കിളിതീനിപ്പഞ്ഞി
 290. കിഴക്കംതുമ്പ
 291. കീരിക്കിഴങ്ങ്
 292. കീഴാർനെല്ലി
 293. കുപ്പമേനി
 294. കുമ്പളം
 295. കുമ്പിൾ
 296. കുയ്യമരം
 297. കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
 298. കുരണ്ടി
 299. കുറുഞ്ഞി
 300. കുറ്റിവിഴാൽ
 301. കുളച്ചൻ
 302. കുളപ്പുന്ന
 303. കുളവെട്ടി
 304. കുടമാൻപാരിമരം
 305. കുടൽചുരുക്കി
 306. കുടൽച്ചുരുക്കി
 307. കുന്താണി
 308. കുന്താമണിയൻ
 309. കുന്തിരിക്കം
 310. കുന്നി
 311. കുങ്കുമം
 312. കുടങ്ങൽ 
 313. കുങ്കുമപ്പൂമരം
 314. കുചന്ദനം
 315. കുടംപുളി
 316. കുടകപ്പാല
 317. കുടപ്പന
 318. കുരീൽ
 319. കുരുട്ടുപാല
 320. കുരുമുളക്
 321. കുറശ്ശാണി
 322. കൂവ
 323. കൂവളം
 324. കൂരി 
 325. കൂറമുള്ള്
 326. കൃഷ്ണബീജം
 327. കൊട്ടം
 328. കൊട്ടക്ക
 329. കൊട്ടയ്ക്ക
 330. കൊത്തപ്പയിൻ
 331. കൊപ്പുചെടി
 332. കൊയലി
 333. കൈതച്ചക്ക
 334. കൈപ്പനാറച്ചി
 335. കൊടിത്തൂവ
 336. കൊടിയാവണക്ക്
 337. കാരപ്പൂമരം
 338. കാരമരം
 339. കാട്ടുതുമ്പ | കിഴക്കംതുമ്പ
 340. കൊറത്തി
 341. കൊള്ളിഞാവൽ
 342. കൊഴുപ്പ
 343. കോകം
 344. കർപ്പൂരം
 345. കച്ചോലം 
 346. കർപ്പൂരതുളസി
 347. കർപ്പൂരവള്ളി
 348. കൽപയിൻ
 349. കൽമരം
 350. കറ്റാർവാഴ 
 351. കുറുന്തോട്ടി 
 352. കോലിഞ്ചി
 353. കോഴിക്കുളമാവ്
 354. കോവിദാരം
 355. കോവൽ
 356. കുമ്പളം 
 357. കുരുമുളക് 
 358. ക്ഷീരകാകോളി
 359. ഗിടോരൻ
 360. ഗുൽഗുലു
 361. ഗന്ധരാജൻ
 362. ഗരുഡപ്പച്ച
 363. ഗ്രാമ്പു 
 364. ചമ്പകം
 365. ചരക്കൊന്ന
 366. ചരളം
 367. ചിക്കറി
 368. ചിത്തിരപ്പാല
 369. ചക്കരക്കൊല്ലി
 370. ചക്കിമരം
 371. ചക്രത്തകര
 372. ചങ്ങലംപരണ്ട
 373. ചതകുപ്പ
 374. ചതുരക്കള്ളി
 375. ചന്ദനം
 376. ചന്ദനവേമ്പ്
 377. ചിലന്തിക്കിഴങ്ങ്
 378. ചീനപ്പാവ്
 379. ചീവക്ക
 380. ചീവിക്ക
 381. ചുകന്ന അകിൽ
 382. ചുണ്ട
 383. ചുണ്ണാമ്പുമരം
 384. ചുരക്ക
 385. ചുവന്ന കടലാവണക്ക്
 386. ചുവന്നകിൽ
 387. ചുവന്നകിൽ 
 388. ചുവന്നമന്ദാരം
 389. ചൂരൽ
 390. ചിന്നക്കുറിഞ്ഞി
 391. ചിരവനാക്ക് 
 392. ചിറ്റരത്ത
 393. ചിറ്റിലമടക്ക്
 394. ചിറ്റീന്തൽ
 395. ചിറ്റെരിക്ക്
 396. ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
 397. ചെറിയ മറികുന്നി
 398. ചെറിയ മഹാഗണി
 399. ചെറുകടലാടി
 400. ചെറുകരീരം
 401. ചെറുകറുവ
 402. ചെങ്ങഴിനീർക്കൂവ
 403. ചെങ്ങഴുനീർ
 404. ചെണ്ടൂരകം
 405. ചെത്തിക്കൊടുവേലി
 406. ചേർക്കുരു ,അലക്കുചേര്‌ ,തേങ്കൊട്ട 
 407. ചെന്തനം
 408. ചെമ്മരം
 409. ചെരാല
 410. ചെരി
 411. ചെറുഞാറ
 412. ചെറുഞാവൽ
 413. ചെറുതുടലി
 414. ചെറുതേക്ക്
 415. ചെറുനാരകം
 416. ചെറുനെടുനാർ
 417. ചെറുപനച്ചി
 418. ചെറുപയർ
 419. ചെറുപുന്ന
 420. ചെറുപ്പുള്ളടി
 421. ചെറുമരുന്ന്
 422. ചെറുമുൾച്ചെടി
 423. ചെറൂള
 424. ചെറുകാഞ്ഞിരം
 425. ചെറുകൂനൻപാല
 426. ചെറുകൊന്ന
 427. ചെറുചണ
 428. ചെമ്പരത്തി 
 429. ചെറുചുണ്ട
 430. ചെത്തി 
 431. ചൈനീസ് പട്ട
 432. ചോരപ്പൈൻ
 433. ചോലവേങ്ങ
 434. ജീരകം
 435. ജീവകം 
 436. ജൊജോബ
 437. ഞരമ്പോടൽ
 438. ഞഴുക്
 439. ഞാറ 
 440. ഞെരിഞ്ഞിൽ
 441. ജടവള്ളി
 442. ജഡാമഞ്ചി
 443. ജമന്തി
 444. ജലസ്തംഭിനി
 445. ജാതി 
 446. ഞാഴൽ
 447. ഞാവൽ
 448. ഞെരിഞ്ഞൻപുളി
 449. Libidibia coriaria (ഡിവി ഡിവി)
 450. തവിടി
 451. തക്കോലം 
 452. തവിട്ടുമരം
 453. താതിരി
 454. താന്നി
 455. താലീസപത്രം
 456. തണ്ണിമരം
 457. തണൽമുരിക്ക്
 458. തറുതാവൽ
 459. തുമ്പ 
 460. തല്ലിമരം
 461. തഴുതാമ
 462. തക്കാളി
 463. താമര
 464. തഗരം
 465. തീറ്റിപ്ലാവ്
 466. തിരുക്കള്ളി 
 467. തുത്തി
 468. തുളസി
 469. തൂമ്പണലരി
 470. തെള്ളിമരം
 471. തിപ്പലി
 472. തിരുതാളി
 473. തേൾക്കട 
 474. തൊട്ടാവാടി
 475. തൊണ്ടി
 476. തൊണ്ടുപൊളിയൻ
 477. തൊഴുകണ്ണി
 478. തേയില
 479. തേരകം
 480. തേറ്റാമ്പരൽ
 481. തേൾക്കട
 482. ത്രായമാണം
 483. ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന
 484. നറുനീണ്ടി
 485. നറുവരി
 486. നല്ലമന്ദാരം
 487. നാഗകേസരം
 488. നായ്‌ തുളസി 
 489. നാഗദന്തി
 490. നാഗമുല്ല
 491. ദന്തപ്പാല
 492. ദർഭ
 493. ധന്വയാസം
 494. നന്ത്യാർവട്ടം
 495. നരിപ്പൂച്ചി
 496. നരിവെങ്കായം
 497. നായ്‌ക്കുമ്പിൾ
 498. നായ്‌ത്തുമ്പ
 499. നായ്‌ത്തേക്ക്
 500. നാലിലക്കീര
 501. നാലുമണിച്ചെടി
 502. നിത്യവഴുതന
 503. നിലത്തുവര
 504. നിലനാരകം
 505. നിലപ്പന
 506. നിലപ്പാല
 507. നിലമുച്ചാള
 508. നിലമ്പരണ്ട
 509. നിലമ്പുന്ന
 510.  നെയ്യുണ്ണി | ഐവിരലിക്കോവ
 511. നിലവാക
 512. നിലമാങ്ങാ
 513. നീരാരൽ
 514. നാഗവള്ളി
 515. നാട്ടിലിപ്പ
 516. നായ്ക്കുരണ
 517. നായ്‌ക്കടമ്പ്
 518. നീലക്കൊടുവേലി
 519. നീലയമരി
 520. നീർത്തിപ്പലി
 521. നീർമരുത്
 522. നീർമാതളം
 523. നീർവഞ്ചി
 524. നീർ‌വാളം
 525. നീരാൽ
 526. നീരോലി
 527. നീല അമരി
 528. നീല അമൽപ്പൊരി
 529. നെല്ലി
 530. നെല്ലിക്കപ്പുളി
 531. നൊങ്ങണംപുല്ല്
 532. നൂൽപ്പരുത്തി
 533. നെന്മേനിവാക
 534. പനച്ചി
 535. പനിക്കൂർക്ക
 536. പപ്പായ
 537. പരുവമരം
 538. പലകപ്പയ്യാനി
 539. പല്ലുവേദനച്ചെടി
 540. പാതിരി 
 541. പാമരം
 542. പാമ്പുംകൊല്ലി
 543. പാമ്പുകൈമരം
 544. പാരിജാതം
 545. പാവൽ
 546. പച്ചവാറ്റിൽ
 547. പച്ചിലമരം
 548. പച്ചോളി
 549. പഞ്ഞിമരം
 550. പിങ്കൻ
 551. പിച്ചി
 552. പിണമ്പുളി
 553. പീച്ച്
 554. പാഷാണഭേദി
 555.  പാടത്താളി | പാടവള്ളി | പാടക്കിഴങ്ങ്
 556. പാൽക്കാറ്റാടി
 557. പാൽക്കുരുമ്പ
 558. പാൽമുതുക്ക്
 559. പവിഴമല്ലി
 560. പാച്ചോറ്റി
 561. പാട
 562. പാണൽ
 563. പാതാളഗരുഡക്കൊടി
 564. പുളിമരം
 565. പുളിപ്പച്ച
 566. പുളിയാറില
 567. പുവ്വം
 568. പുഷ്കരമൂലം
 569. പൂക്കോലി
 570. പുല്ലാഞ്ഞി 
 571. പൂച്ചക്കടമ്പ്
 572. പൂവരശ്
 573. പൂവാംകുറുന്തൽ
 574. പൂവൻകാര
 575. പുണ്യാവ
 576. പുന്ന
 577. പാർപ്പിടകപ്പുല്ല് 
 578. പുന്നച്ചേര്
 579. പൂച്ചക്കുരുമരം
 580. പൂച്ചമീശ
 581. പൂപ്പാതിരി
 582. പൂമ്പാറ്റപ്പയർ
 583. പെരുംജീരകം
 584. പെരുംനിരൂരി
 585. പെരേലം
 586. പേക്കുമ്മട്ടി
 587. പൊങ്ങല്ല്യം
 588. പൊടിപാറി
 589. പൊന്നങ്ങാണി
 590. പൊന്നാന്തകര
 591. പൊന്നുഞാവൽ
 592. പൊലിവള്ളി
 593. പെരിയാലം
 594. പെരുംകടലാടി
 595. പെരുങ്കുരുമ്പ
 596. പൊള്ള
 597. പൊൻകൊരണ്ടി
 598. പ്രസാരണി
 599. പേപ്പർ മൾബെറി
 600. പേരാൽ
 601. പേഴ്
 602. പ്ലാവ്
 603. പ്ലാശ്
 604. പർപ്പടകപ്പുല്ല്
 605. ബാലമുഞ്ഞ
 606. ബീറ്റ്റൂട്ട്
 607. ബ്രഹ്മി
 608. ബദാം
 609. ബബ്ലൂസ് നാരകം
 610. ബല്ലഡോണ
 611. മഞ്ചട്ടി
 612. മഞ്ഞക്കഞ്ഞി
 613. മഞ്ഞക്കൊന്ന
 614. മഞ്ഞഞാറ
 615. മഞ്ഞത്തുവര
 616. മട്ടി
 617. മട്ടിപ്പാൽ
 618. മട്ടിപ്പൊങ്ങില്യം
 619. മതിൽപറ്റി
 620. മത്തൻ
 621. മധുരക്കുറിഞ്ഞി
 622. മക്കിപ്പൂവ്
 623. മഞ്ഞപ്പുന്ന
 624. മഞ്ഞമന്ദാരം
 625. മഞ്ഞമുള
 626. മഞ്ഞരളി
 627. മഞ്ഞൾ
 628. മടുക്ക
 629. മരമുല്ല
 630. മരവഞ്ചി
 631. മരോട്ടി
 632. മലംതെള്ളി
 633. മലതക്കാളിക്കീര
 634. മലതാങ്ങി
 635. മലനാരകം
 636. മലമ്പുന്ന
 637. മലയകത്തി
 638. മലയത്തി
 639. മാങ്ങായിഞ്ചി
 640. മൈലാഞ്ചി
 641. മല്ലി
 642. മല്ലികമുട്ടി
 643. മഴവാക
 644. മനോരഞ്ജിനി
 645. മയൂഖശിഖ
 646. മരച്ചെത്തി
 647. മരമഞ്ഞൾ
 648. മലന്തെങ്ങ്
 649. മലമരോട്ടി
 650. മലമാവ്
 651. മലമ്പരത്തി
 652. മാധവി 
 653. മാനിലപ്പുളി
 654. മാവ്
 655. മാൻചൂരൽ
 656. മിഠായിച്ചെടി
 657. മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്
 658. മീനങ്ങാണി
 659. മീറ
 660. മുക്കണ്ണൻപേഴ്‌
 661. മുക്കാപ്പിരി
 662. മുക്കുറ്റി
 663. മുഞ്ഞ
 664. മുതിര
 665. മുട്ടനാറി
 666. മുട്ടപ്പഴം
 667. മഴുക്കാഞ്ഞിരം
 668. മഷിത്തണ്ട്
 669. മഹാഗണി
 670. മഷിത്തണ്ട്
 671. മഹാനിക്കിഴങ്ങ്
 672. മഹാളിക്കിഴങ്ങ്
 673. മാതളനാരകം
 674. മുള
 675. മുള്ളങ്കി
 676. മുള്ളാത്ത
 677. മുള്ളിലവ്
 678. മുന്തിരി
 679. മുള്ളുവേങ്ങ
 680. മുള്ളൻ ചീര
 681. മുള്ളൻ പാവൽ
 682. മുർഡാനിയ സതീഷിയാന
 683. മൂക്കിട്ടകായ
 684. മൂങ്ങാപ്പേഴ്
 685. മൂത്താശ്ശാരി
 686. മൂവില
 687. മുണ്ടകം
 688. മുതുക്ക്
 689. മുത്തങ്ങ
 690. മുത്തിൾ
 691. മുയൽച്ചെവിയൻ
 692. മുരിങ്ങ
 693. മുറികൂട്ടി
 694. മുറികൂട്ടിപ്പച്ച
 695. മൊട്ടുമറച്ചി
 696. മോടകം
 697. മോതിരവള്ളി
 698. മേന്തോന്നി
 699. മൈല
 700. മൈലമ്പാല
 701. മധുര തുളസി 
 702. രക്തചന്ദനം
 703. രക്തനെല്ലി
 704. രാക്കില
 705. രാജമല്ലി
 706. രാമച്ചം
 707. വട്ട
 708. വട്ടക്കണ്ണി
 709. വട്ടക്കാക്കക്കൊടി
 710. വട്ടത്തകര
 711. വട്ടപ്പെരുക്
 712. വത്സനാഭി
 713. വന്നി
 714. വക്ക
 715. വങ്കണ
 716. വഞ്ചി 
 717. വടുകപ്പുളി നാരകം
 718. വയറവള്ളി
 719. വയൽചുള്ളി
 720. വയൽച്ചീര
 721. വരച്ചി
 722. വലിയ അത്തി
 723. വലിയ അമൽപ്പൊരി
 724. വലിയ അരത്ത
 725. വലിയ ഓരില
 726. വലിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
 727. വലിയ വയറവള്ളി
 728. വരിമരം
 729. വറ്റൽ മുളക്
 730. വലിയ അതിരാണി
 731. വയങ്കത
 732. വയമ്പ്‌
 733. വശളച്ചീര | വള്ളിച്ചീര
 734. വാതക്കൊടി
 735. വാസ്തുചീര
 736. വിളക്കുതിരിയില
 737. വിഴാൽ
 738. വിശല്യകരണി
 739. വിഷപ്പച്ച
 740. വിഷ്ണുക്രാന്തി
 741. വീട്ടി
 742. വെടതല
 743. വെട്ടടമ്പ്
 744. വെട്ടി
 745. വെട്ടിത്താളി
 746. വെണ്ണപ്പഴം
 747. വെളുത്ത ഉമ്മം
 748. വെളുത്ത ചൊറിവള്ളി
 749. വള്ളിക്കുറുന്തോട്ടി
 750. വള്ളിച്ചമത
 751. വള്ളിപ്പാല
 752. വാഴ  
 753. വള്ളിമന്ദാരം
 754. വഴന
 755. വൻകടലാടി
 756. വൻതുടലി
 757. വെള്ളച്ചീരാളം
 758. വെള്ളച്ചേര്
 759. വെള്ളഞാവൽ
 760. വെള്ളനൊച്ചി
 761. വെള്ളപ്പൈൻ
 762. വെള്ളമഞ്ചി
 763. വെള്ളമന്ദാരം
 764. വെള്ളക്കടമ്പ്
 765. വെള്ളക്കരിങ്ങാലി
 766. വെള്ളക്കുന്നൻ
 767. വെള്ളക്കുറിഞ്ഞി
 768. വെള്ളക്കൂവ
 769. വെള്ളക്കൊടുവേലി
 770. വെള്ളവേലം
 771. വെറ്റില 
 772. വെള്ളില
 773. വെള്ളീട്ടി
 774. വെള്ളൂരം
 775. വെള്ളെരിക്ക്
 776. വെൺകാര
 777. വെൺകുറിഞ്ഞി
 778. വെൺതുമ്പ
 779. വെളുത്ത തഴുതാമ
 780. വെളുത്തപാല
 781. വെളുത്തുള്ളി
 782. വെള്ള മുസ്‌ലി
 783. വെൺമരുത്‌
 784. വെൺമുരിക്ക്
 785. വെള്ളയാൽ
 786. വെള്ളയോടൽ
 787. വെള്ളവാക
 788. വ്യാളിത്തണ്ടൻ 
 789. വ്രാളി
 790. വേങ്ങ
 791. വേട്ടുവക്കുറ്റി
 792. വേമ്പാട
 793. വേലിപ്പരുത്തി
 794. വാൽമുളക് 
 795. സീതപ്പഴം
 796. സുഗന്ധവേപ്പ്
 797. സുന്ദരിക്കണ്ടൽ
 798. സൂചിമുല്ല
 799. സൂരിനാം ചെറി
 800. സൊളാനം
 801. സൊളാനേസീ
 802. സോമലത
 803. സ്നേഹക്കൂറ
 804. സ്റ്റീവിയ
 805. സർപ്പഗന്ധി
 806.  സാമ്പാർ ചീര
 807. സോമനാദി കായം
 808. സോമരാജി
 809. സഞ്ജീവനി
 810. സന്തോൾ
 811. സബോള
 812. സാബൂൻകായ
 813. സാമുദ്രപ്പച്ച
 814. സിങ്കോണ
 815. ശംഖുപുഷ്പം
 816. ശതാവരി
 817. ശവക്കോട്ടപ്പച്ച, നിത്യകല്യാണി
 818. ശിവപ്പരുത്തി
 819. ശീമപ്പഞ്ഞി
 820. ശീമവേപ്പ്
 821. ശീവോതി
 822. ശൂരൻപുന്ന
 823. ശിംശപാവൃക്ഷം 
 824. ഭദ്രാക്ഷം
 825. ഭൂതക്കാളി
 826. യശങ്ക്
 827. യൂക്കാലിപ്റ്റസ്
 828. ലൂബി
 829. ലോറേസീ
 830. ഹേമന്തഹരിതം
 831. വെള്ള മുസലി 
 832.  വട്ടപ്പെരുക് | പെരിങ്ങലം |ഒരുവേരൻ
 833. കാട്ടുകൊടി | പാതാളമൂലി 


Previous Post Next Post