അരയാഞ്ഞിലി , മരവുരി, Arayanjily, Maravuri

 

kerala,state symbols of kerala,spices of kerala,culture of kerala,names of trees,name of trees,land of coconut trees,trees,official symbals of kerala,kerala resort,kerala forests,oud tree in kerala,best treehouse in kerala,malayalam trees,plam trees,mini forests in kerala,houses in kerala,agarwood tree in kerala,laern trees names,kerala news,kerala farms,kerala tree cutting skills,kerala timber,kerala state symbols,kerala farming

ഇന്ത്യ ,ശ്രീലങ്ക ,ആഫ്രിക്ക ,മലയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് അരയാഞ്ഞിലി , ഇതിനെ അരാഞ്ഞിലി ,മരവുരി ,കരാഞ്ഞിലി ,നെട്ടാവിൽ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടും . കേരളം കർണ്ണാടക ,മഹാരാഷ്ട്ര ,ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വൃക്ഷം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു .ഏകദേശം 40 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ മരം ഒരു ഇലകൊഴിയും വൃക്ഷമാണ് .ഇതിന്റെ പരുപരുത്ത തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയാണ് .പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മരവുരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിന്റെ തൊലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് . അതുകൊണ്ട് മരവുരി എന്നൊരു പേരും ഈ മരത്തിന് ലഭിക്കാൻ കാരണമായി .

എന്താണ് മരവുരി 

ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മരവുരി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല . മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മരത്തിന്റെ തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയാണന്ന് . ഏതാണ്ട് 2 സെമി മുകളിൽ വരും .ഈ മരത്തിന്റെ തൊലി ചതച്ചാണ് പണ്ടുള്ളവർ നാണം മറച്ചിരുന്നത് .അതായത്  പണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യൻ വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ മരത്തിന്റെ തൊലിയാണ് . അക്കാലത്തുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ  പേരാണ് മരവുരി . രാമായണം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ മരവുരിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും . രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്കൊപ്പം വനവാസത്തിനു പോകുന്ന സീതാദേവിക്ക് ധരിക്കാൻ കൈകേയി മരവുരി നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗം രാമായണത്തിലുണ്ട് . അതുപോലെ പണ്ടുകാലത്ത് വേടന്മാർ അരയാഞ്ഞിലിയുടെ കറ അമ്പിൽ  വിഷമായി പുരട്ടിയിരുന്നു . ഇതിന്റെ തടിയിൽ ആന്റിറിയാരിൻ എന്ന വിഷക്കറ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .

ഈ മരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കഥകൾ  നിലവിലുണ്ട്‌ . ഈ മരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ മൽസ്യങ്ങൾ വളരില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു . അതുപോലെ ഈ മരത്തിന്റെ സമീപത്ത് മൃഗങ്ങൾ വന്നാൽ വിഷബാധയേറ്റ്‌ മൃഗങ്ങൾ മരണപ്പെടും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു . ഇതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ടന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഇപ്പോഴും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല .അറയാഞ്ഞിലിയുടെ കറ ഇപ്പോഴും പലരും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് .എന്ത് ആവിശ്യത്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല .

സെപ്റ്റംബർ ,ഒക്ടോബര് മാസത്തിലാണ് ഈ മരം പൂക്കുന്നത് . ഒരു മരത്തിൽത്തന്നെ ആൺപൂവും പെൺപൂവും വെവ്വേറെ ഉണ്ടാകുന്നു .പെൺപൂവ് ഒറ്റയ്ക്കും ആൺപൂവ് കുലകളായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു .ജനുവരി മാർച്ചിൽ ഇതിന്റെ കായ്കൾ വിളയുന്നു .ഇതിന്റെ കായ്കൾ പഴുക്കുമ്പോൾ പുറംതോടിന്‌ ചുവപ്പുനിറമായിരിക്കും . ഈ മരത്തിന്റെ  തടികൊണ്ട് മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല .കാരണം തടിക്ക് ഈടും ഉറപ്പും കുറവാണ് .

Botanical name : Antiaris toxicaria .
Family : Moraceae (Mulberry family) .
Synonyms: Ficus challa, Antiaris zeylanica .
Common name: Upas Tree, ako, ipoh, upas-tree .
Malayalam : Arayanjily,Maravuri, Karanjili .
Tamil : Aranjili , Aranthal .
Hindi: Aranthal .
Kannada name : Ajjana patte .
Telugu name : Valkala .
Marathi name : Aranjili, Aranthal .

Previous Post Next Post