കർണ്ണരോഗങ്ങൾ

ചെവിപഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റുവാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ | ear pus

ചെവിപഴുപ്പ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം .ചെവിയിൽ അണുബാധയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചെവിപഴുപ്പ് .ചെവിയുടെ കർണപടലത്തിന്…

ചെവി വേദന എളുപ്പത്തില്‍ മാറ്റാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ | The Best Home Remedies for Ear Pain

കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരു പോലെ ചെവിവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് .സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന ചെവിവേദന ഭേദമാക്കാൻ ഇതാ ചി…

കേൾവിക്കുറവ് മാറാൻ ഒറ്റമൂലി | Hearing loss

പ്രായമായ ഒട്ടുമിക്കവരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേൾവിക്കുറവ് .ചെവിയിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണ്…

Load More
That is All