ആനപ്പുളി , പപ്പരപ്പുളി

 

baobab,baobab tree,baobab fruit,baobab oil,baobab powder,orchestra baobab,baobab benefits,benefits of baobab,jus de baobab,baobab juice,baobab flower,benefits of baobab oil,avenue of the baobabs,baobab wood,baobab seed,giant baobab,baobab linux,baobab avenue,baobab au lait,baobab in love,baobab africa,what is baobab,allee de baobab,growing baobab,baobab candles,baobab studios,fruit du baobab,the panke baobab,baobab polo shirt

20 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വളരുന്ന ഒരു ഇലകൊഴിക്കും മരമാണ് ആനപ്പുളി . ഇതിനെ പപ്പരപ്പുളി , ഗോരക്ഷി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും .ചില മരങ്ങൾ 10 മീറ്റർ വരെ വണ്ണം വയ്ക്കാറുണ്ട് . ഇംഗ്ലീഷിൽ "Baobab " എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു . ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയാണ് . ഇന്ത്യയിൽ അലങ്കാര വൃക്ഷമായി നട്ടുവളർത്തുന്നു . കൂടാതെ ചില ഔഷധഗുണങ്ങളുമുണ്ട് . ഇതിന്റെ പഴം ,വേര് ,പുറംതൊലി , എന്നിവ ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .അതിസാരം ,പനി ,പ്രമേഹം , വ്രണങ്ങൾ , നീര് ,വാതം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം ,വേര് ,പുറംതൊലി , എന്നിവ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു . 

Botanical name : Adansonia digitata .

Family : Malvaceae (Mallow family)Adansonia digitata വിവിധഭാഷകളിലെ പേരുകൾ .

English name or common name : Baobab .  Malayalam :  Papparapuli , Anappuli , Gorekshi .  Hindi : Gorakh imli , Hathi khatiyan . Tamil : Papparapuli, anaipuliya marum . Telegu : Brahma-mlinka , Seemasinta .   Kannda :Aane hunise ,Brahmaamlika . Marathi : Gorakh amla , Gorkh chinch . Gujarati : Sumpura . Sanskrit : Chitrala .

 
Previous Post Next Post