കുറ്റിച്ചെടികൾ

വൃക്ഷങ്ങൾ

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ

വിഷസസ്യങ്ങൾ

വള്ളിച്ചെടികൾ

പുൽ ചെടികൾ

Read more

View all

എല്ലൂറ്റി ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ലോകത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് എല്ലൂറ്റി .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ ചിറ്റിലപ്ലാവ്‌, തലവാരി,…

എലിച്ചുഴി ഉപയോഗങ്ങൾ

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എലികളെ തുരത്താൻ കർഷകർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്  എലിച്ചുഴി .കേരളത്തിൽ ഇതിന…

കട്ഫലം ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ഒരു ഇടത്തരം വൃക്ഷമാണ് കട്ഫലം .ഇതിന് നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ട് .ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേ -ബെറി -ട്രീ എന്ന പേരിലും സംസ്‌കൃതത്ത…

ഒലട്ടിപ്പന (ചുണ്ടപ്പന)

പനവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഒലട്ടിപ്പന അഥവാ ചൂണ്ടപ്പന.മലയാളത്തിൽ ചൂണ്ടപ്പന, ഒലട്ടിപ്പന ,ആനപ്പന ,…

എരുമപ്പാവൽ ഔഷധഗുണങ്ങൾ

പാവൽ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് എരുമപ്പാവൽ .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ മുള്ളൻപാവൽ,നെയ്പ്പാവൽ, വെൺപാവൽ ,കാട്ടുകൈ…

എരട്ടയാനി ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കുറ്റിച്ചെടിയാണ്  എരട്ടയാനി .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ഞഴുക്, ഞളു,…

എലിമുള്ള്

ഏഷ്യയിലെല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന നിറയെ മുള്ളുകളുള്ള ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് എലിമുള്ള് .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ കൂറമുള…

ഊരം ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാഴ്ച്ചെടിയാണ് ഊരം.കേരളത്തിൽ ഇതിനെ ഊരവം ,ഊർപണം,ഊർപം, വട്ടൂർപം, ഊർപൻ, …

എടന

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണ് എടന.കേരളത്തിൽ ഇതിനെ ഇടന ,വിടന ,കരിവെട്ടി ,വെട്ടില, ഇട…

എണ്ണപ്പൈൻ

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ 800-1000 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് എണ്ണപ്പൈൻ ,കേരളത്…

Load More
That is All