കുറ്റിച്ചെടികൾ

വൃക്ഷങ്ങൾ

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ

വിഷസസ്യങ്ങൾ

വള്ളിച്ചെടികൾ

പുൽ ചെടികൾ

Read more

View all

എലിച്ചെവിയൻ ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ സസ്യമാണ് എലിച്ചെവി .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ എലിച്ചെവിയൻ എന്…

ഓറക്കേറിയ

ഒരു അലങ്കാര വൃക്ഷമാണ് ഓറക്കേറിയ .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ അരക്കെറിയ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും . Botanical name : Ara…

ഓസ്ട്രേലിയൻ ചെസ്സ് നട്ട്

ഒരു പൂമരമാണ്  ഓസ്ട്രേലിയൻ ചെസ്സ് നട്ട് .പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നപോലെ ഓസ്ട്രേലിയാണ് ഈ മരത്തിന്റെ ജന്മദേശം . Botani…

ഒടുക്ക്

മഴക്കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറുമറമാണ് ഒടുക്ക് .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ഒടുവൻ ,നിലപ്പാല എന്ന പേരിലും അറി…

കരീബിയന്‍ പൈന്‍

ഒരു അലങ്കാര വൃക്ഷമാണ് കരീബിയന്‍ പൈന്‍ .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ഒക്കോട്ടപൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു . Binomial name…

ഓടപ്പഴം (ഓടൽ )

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാടുകളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ആരോഹിയാണ് ഓടൽ .(സമീപത്തുള്ള വസ്തുക്കളിലോ മരങ്ങളിലോ പറ…

ഊദ്

ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യമായ അഗാർ അഥവാ ഊദിന്റെ ത്രോതസ്സായ വൃക്ഷമാണ്  ഊദ്  എന്ന് അറിയപ്പെടുന…

ഉറുവഞ്ചി

ഒരു ഇടത്തരം നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ്  ഉറുവഞ്ചി .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ പശക്കോട്ടമരം ,സോപ്പിൻ കായ്മരം ,സോപ്പുംകാ ,ഉറുങ്ങി…

ഉറക്കം തൂങ്ങിമരം

കേരളത്തിൽ സർവസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തണൽ മരമാണ് ഉറക്കം തൂങ്ങിമരം .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ മഴമരം എന്ന പേരിലും അറി…

ഉണ്ടപ്പയിൻ

ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ മരമാണ് ഉണ്ടപ്പയിൻ .കടുത്ത വംശനാശ ഭീക്ഷണി നേരിടുന്ന ഒരു വ…

Load More
That is All