കുറ്റിച്ചെടികൾ

വൃക്ഷങ്ങൾ

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ

വിഷസസ്യങ്ങൾ

വള്ളിച്ചെടികൾ

പുൽ ചെടികൾ

Read more

View all

ഈഴക്കരിമ്പ്

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം കരിമ്പാണ്‌ ഈഴക്കരിമ്പ് ഇതിനെ ചെങ്കരിമ്പ് ,കാന്താരക്കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അ…

ഈന്ത് (ഈന്ത)

ഉഷ്ണമേഖല  വനങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പനയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട  ഒരു മരമാണ് ഈന്ത് .ഇതിനെ ഈന്ത എന്ന പേരിലും അറി…

ഇഞ്ച ഔഷധഗുണങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുള്ളുകളുള്ള ഒരു വള്ളിചെടിയാണ് ഇഞ്ച ,കേരളത്തിൽ ഇതിനെ ഇറുന്ന, ഇഞ്ച ,ഈഞ്ച  ,…

ഈട്ടി (Rosewood tree )

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ വൃക്ഷമാണ്‌ ഈട്ടി .മലയാളത്തിൽ വീട്ടി,കരിവീട്ടി  എന്ന പേരുകളിലും  അ…

ഇരുവേലി ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്‌ണമേഖലാ  പ്രദേശങ്ങളിലും വനങ്ങളിലും  സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഇരുവേലി .മലയാളത്തിൽ ഇതിന…

ഇരപ്പക്കൈത ( American aloe)

4 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇരപ്പക്കൈത , ഇതിന്റെ ഇലകൾ തടിച്ചതും മാംസളമായതുമാണ് . ഇതിന…

ഇലഞ്ഞി (Bullet wood tree)

Mimusops elengi ഉപയോഗങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും    കേരളത്തിൽ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇലഞ്ഞി .ജന്മനക്ഷത്ര …

ഇരിപ്പ (Wrinkled Pod Mangrove)

ഇന്ത്യ ,ശ്രീലങ്ക ,മലേഷ്യ ,ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ കരയിലും ശുദ്ധജല അര…

ഇത്തിയാൽ (Malayan Banyan )

പേരാൽ പോലെ താങ്ങുവേരുകളുള്ള ആൽമരങ്ങളിൽ  ഉൾപ്പെടുന്ന  ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇത്തിയാൽ .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ കല്ലിത്തി ,കല്ലി…

ഇരിമ്പൻപുളി ( Bilimbi)

ലോകത്തിലെമ്പാടും ഫലത്തിനായി നട്ടുവളർത്തുന്ന ഒരു ചെറുവൃക്ഷമാണ് ഇരിമ്പൻപുളി . കേരളത്തിൽ ഇതിനെ പുളിഞ്ചി ,ചിലമ്പി…

ഇടംപിരി വലംപിരി (East Indian screw tree)

ഇന്ത്യയിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കൃഷിചെയ്യാത്ത പാഴ്‌സ്‌ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷ…

യശങ്ക് ഔഷധഗുണങ്ങൾ

കേരളത്തിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും കടലോരപ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് യശങ്ക് .ഇതിനെ മുള്ളൻ ഇശങ്ക…

Load More
That is All