വൃക്ഷം

ഈന്ത് (ഈന്ത)

ഉഷ്ണമേഖല  വനങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പനയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട  ഒരു മരമാണ് ഈന്ത് .ഇതിനെ ഈന്ത എന്ന പേരിലും അറി…

ഈട്ടി (Rosewood tree )

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ വൃക്ഷമാണ്‌ ഈട്ടി .മലയാളത്തിൽ വീട്ടി,കരിവീട്ടി  എന്ന പേരുകളിലും  അ…

ഇലഞ്ഞി (Bullet wood tree)

Mimusops elengi ഉപയോഗങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും    കേരളത്തിൽ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇലഞ്ഞി .ജന്മനക്ഷത്ര …

ഇരിപ്പ (Wrinkled Pod Mangrove)

ഇന്ത്യ ,ശ്രീലങ്ക ,മലേഷ്യ ,ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ കരയിലും ശുദ്ധജല അര…

ഇത്തിയാൽ (Malayan Banyan )

പേരാൽ പോലെ താങ്ങുവേരുകളുള്ള ആൽമരങ്ങളിൽ  ഉൾപ്പെടുന്ന  ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇത്തിയാൽ .കേരളത്തിൽ ഇതിനെ കല്ലിത്തി ,കല്ലി…

സുബാബുൽ

ഉഷ്ണമേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറു വൃക്ഷമാണ് സുബാബുൽ .കേരളത്തിൽ ഇപ്പിൽ ,ഇപ്പിൾ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെ…

ഇരുൾ (കടമരം)

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ മരമാണ് ഇരുൾ .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ഇരുമുള്ള് ,കടമരം , ഇരുൾപൂൾ ,പാങ്ങ…

ആറ്റിലിപ്പ

കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ആറ്റിലിപ്പ .മലയാളത്തിൽ ആറ്റിലിപ്പ, നീ…

ആറ്റുമയില

നനവാർന്ന അർദ്ധഹരിത വനങ്ങളിലും ഈർപ്പ വനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ മരമാണ് ആറ്റുമയില .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കാട്ടുമ…

ആറ്റുപുന്ന

ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടത്തരം വൃക്ഷമാണ് ആറ്റുപുന്ന. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ചെറുപുന്ന ,മ…

ആരംപുളി

ഉഷ്ണമേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലപൊഴിക്കും വൃക്ഷമാണ്  ആരംപുളി .മലയാളത്തിൽ വെള്ള മരമന്ദാരം, മീൻപുളി തുടങ്ങിയ പേര…

ആൻഡമാൻ പഡോക്

ആൻഡമാനിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആൻഡമാൻ പഡോക് . ആന്തമാനിന…

ആനെക്കാട്ടിമരം

നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും അർദ്ധനിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും  കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടത്തരം വൃക്ഷമാണ് ആനെക്കാട്ടിമരം . മലയാളത്തിൽ…

ആനവായ , മൊന്തൻപുളി

മംഗോസ്റ്റീനുമായി വളരെയധികം രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആനവായ .മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ വൈരപ്പുളി ,മൊന്തൻപുളി ,പിണമ…

ആത്ത . രാമപ്പഴം ഔഷധഗുണങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫലവൃക്ഷമാണ് ആത്ത .ഇതിനെ പറങ്കിച്ചക്ക ,ആത്തിച്ചക്ക , രാമപ്പഴം തുടങ്ങിയ പേ…

അണലിവേങ്ങ

ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണ് അണലിവേങ്ങ . മലയാളത്തിൽ കശുമരം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട…

Load More
That is All