ഉയരവും തൂക്കവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ചാർട്ട്

weight loss,height and weight,chart for height and weight,ideal weight,perfect height and weight chart for men and women,weight lifting height,weight,does weight lifting stops height,do weights stop height growth,perfect height and weight,healthy weight,view hight and weight chart,perfect height and weight for human,how to increase height,height & weight,body mass index,increase height,ideal height weight,height weight chart,ideal weight for men


ദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കത്തിന്റെ റേഞ്ചിനു മുകളിൽ തൂക്കമുള്ളവർ അത് കുറയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കണം . 160 cm ഉയരമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് 65 kg മുകളിൽ തൂക്കമുണ്ടങ്കിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം . 160 cm ഉയരമുള്ള സ്ത്രീകൾ 61 kg മുകളിൽ ഭാരമുണ്ടങ്കിൽ അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം .


പുരുഷൻ അനുയോജ്യമായ തൂക്കംദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കംപൊണ്ണത്തടി
145 cm
148 cm
150 cm
152 cm
154 cm
156 cm
158 cm55.8 kg51-64 kg77 kg
160 cm 57.6 kg52-65 kg78 kg
162 cm58.6 kg53-66 kg79 kg
164 cm 59.6 kg54-67 kg80 kg
166 cm60.6 kg55-69 kg 83 kg
168 cm61.7 kg56-71 kg85 kg
170 cm63.5 kg58-73 kg88 kg
172 cm65 kg59-74 kg89 kg
174 cm66.5 kg60-75 kg90 kg
176 cm68 kg62-77 kg92 kg
178 cm69.4 cm64-79 kg95 kg
180 cm71 kg65-80 kg96 kg
182 cm72.6 kg66-82 kg98 kg
184 cm74.2 kg67-84 kg101 kg
186 cm75.8 kg69-86 kg103 kg
188 cm77.6 cm71-88 cm106 kg
190 cm79.3 kg73-90 cm108 kg
192 cm81 kg75-93 cm112 kg
സ്ത്രീകൾഅനുയോജ്യമായ തൂക്കംദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കംപൊണ്ണത്തടി
145 cm46 kg42-53 kg64 kg
148 cm46.5 kg42-54 kg65 kg
150 cm47 kg43-55 kg66 kg
152 cm48.5 kg44-57 kg68 kg
154 cm49.5 kg44-58 kg70 kg
156 cm50.4 kg45-58 kg70 kg
158 cm51.3 kg46-59 kg71 kg
160 cm52.6kg48-61 kg73 kg
162 cm54 kg49-62 kg74 kg
164 cm55.4 kg50-64 kg77 kg
166 cm56.8 kg51-65 kg78 kg
168 cm58.1 kg52-66 kg79 kg
170 cm60 kg53-67 kg80 kg
172 cm61.3 kg55-69 kg83 kg
174 cm62.6 kg56-70 kg84 kg
176 cm64 kg58-72 kg86 kg
178 cm65.3 kg59-74 kg89 kg
Previous Post Next Post