അരിതാരം Orpiment

 

aritharam അരിതാരം,ക്ഷാരതൈലം,മനശില എന്താണ്,എന്താണ് മനയോല,ayurvedambinduvinayakumar,binduvinayakumar,bindu,ayurvedam,ayurvedam malayalam,ashtamgahridayam malayalam,ശംഖുഭസ്മം samkhubhasmam,മനയോല മനശിലാ,manayola manasila,kusumbha thailam,കുസുംഭതൈലം,ksharathailam,aragwadadhyam thaila,ayurveda remedy for hair remove,ayurveda remedy for unwanted hair remove,unwanted hair remover in ayurveda,home remedy for hair remove,കാലിലെ രോമം കളയുന്നത് എങ്ങനെ

ഗന്ധകത്തെ പോലെ ഭൂഗർഭത്തിൽ താനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഖനിയാണ് അരിതാരം . ഇതിനെ അരിതാരം, താളകം എന്നീ മറ്റ് പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു . ഇഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ഓർപിമെൻ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു .അരിതാരം അഞ്ചു   തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു . മണ്ണരിതാരം, മടലരിതാരം, പൊന്നരിതാരം, ഗോദന്തം, കറുത്തതാളകം എന്നിങ്ങനെ .

 ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവ ആയുർവേദത്തിൽ ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .ഇവയിൽ പൊന്നരിതാരം സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവയാണ് .ഇതാണ്  രസായനത്തിനും ചികിത്സ ആവിശ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങാടിക്കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ശുദ്ധി ചെയ്താണ് ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് . ഇറ്റലി ,ഇറാൻ എന്നിവടങ്ങളാണ് അരിതാരം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് .ഇന്ത്യയിൽ സൂറത്തിലും ,കൽക്കട്ടയിലും കാണപ്പെടുന്നു .

അരിതാരം
Common name Orpiment ,Yellow Arsenic 
Malayalam Aritharam , Thalakam 
Tamil Aritharakam ,Thalakam
Hindi Harathala
Marati Haridela
SanskritHarithalam ,Talakam
Marati Haridela
Kannada Haridela

Previous Post Next Post