കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെവി പഴുപ്പിന്

കുട്ടികളിലെ ചെവി പഴുപ്പ്,ചെവി പഴുപ്പ്,കുട്ടികളുടെ ചെവി പഴുപ്പ്,കുട്ടികളിലെ മോണ പഴുപ്പ്,കുട്ടികളിലെ മൂത്രത്തില് പഴുപ്പ്,ar pazhuppu,ചെവിയിലെ പഴുപ്പ്,കുട്ടികളിലെ വായ്പുണ്ണ്,കുട്ടികളിലെ esr,കുട്ടികളിലെ ചെവിക്കായം,ചെവി വേദന,ചെവി പഴുപ്പ്,ചെവി വേദന കുട്ടികളിലെ ചെവി വേദന,ചെവി പഴുപ്പ് ആയുർവേദ ചികിത്സ,ചെവിയിലെ പഴുപ്പ്,കുട്ടികളിലെ കേൾവിക്കുറവ്,കുട്ടികളിൽ,ചെവി ഒലിപ്പ്,കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെവിവേദന,ചെവി,ചെവി വേദന മാറാൻ,ചെവി വേദന മാറാൻ ഒറ്റമൂലി,ഏത് ചെവി വേദനയും മാറ്റാം,ചെവിയൊലിപ്പും ചെവിയിലെ പാട പൊട്ടലും,മൊണപഴുപ്പ് മാറാൻ,ചെവിയിലെ അണുബാധ,ചെവിക്കായം മാറ്റാൻ,കേൾവിക്കുറവ്,ചെവിവേദന മാറ്റാൻ,malayalam news,malayalam live news,malayalam breaking news,malayalam local news


മുതിര വറത്ത് ചൂടോടെ തന്നെ അതിൽ തേൻ ഒഴിക്കുക തണുത്തത്തിന് ശേഷം തേൻ അരിച്ചെടുത്ത് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെവിപഴുപ്പ് മാറും 

കരിനൊച്ചിയില ,കൂവളത്തില ,മഞ്ഞൾ ,എരുക്കില ,കള്ളിയില ഇവ തുല്യ അളവിൽ എടുത്ത് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുത്ത് ഈ നീരിൽ ദേവതാരം ,വെളുത്തുള്ളി ,കൂവളത്തിൻ വേര് ചുക്ക് എന്നിവ അരച്ച് ചേർത്ത് വെളിച്ചണ കാച്ചി ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെവിപഴുപ്പ് മാറും 

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെവി വേദനയക്ക് 

കോഴിവാലൻ ചെടിയുടെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞു നീരെടുത്ത് ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെവി വേദന മാറും 

Previous Post Next Post