അശ്വഗന്ധഅരിഷ്ടം ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും How to Use Aswagandharishtam

 

aswagandharishtam,aswagandha arishtam,aswagandha,dr t l xavier,ayurveda,amukkuram,benefits of aswagandharishtam,how to make aswagandharishtam,how to useaswagandharishtam,infertility,psychiatric,sperm count,rheumatic disorders,withania somnifera,how to increase libido naturally,natural immunity boosters,how to treat insomnia,how to treat insomnia naturally,insomnia,vigor,arishtam after delivery in malayalam,drxavier,arishtam,ayurvedic treatment,aswagandharishtam,how to use ashwagandha,how to take ashwagandha,how to make aswagandharishtam,ashwagandha how to use,ashwagandharishtam,ashwagandharishtam malayalam,how to useaswagandharishtam,how to use aswagandha,ashwagandharishtam uses,aswagandharistam,how to take aswagandha,how to use ashwagandha root,ashwagandha how to take,benefits of aswagandharishtam,how to use ashwagandha powder,ashwagandha powder how to use,ways to use aswagandha

അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആയുർവേദ ഔഷതമാണ് .മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിനും ശരീരത്തിനും മോചനം നൽകുന്ന ഒരു ദിവ്യ  ഔഷതമാണ് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം കൂടാതെ അപസ്മാരം,ഓര്‍മക്കുറവ്,ബുദ്ധിമാന്ദ്യം,മോഹാലസ്യം,ഉറക്കക്കുറവ് ,വിശപ്പില്ലായ്മ ,ശരീരം മെലിച്ചില്‍ ,ലൈംഗീക താൽപര്യക്കുറവ് എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഔഷതത്തിന് കഴിയുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

അമുക്കുരമാണ് അരിഷ്ടത്തിന്റെ പ്രധാന ചേരുവ ഇതിനു പുറമെ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ് ,മഞ്ചട്ടി ,കടുക്കത്തോട് ,മഞ്ഞൾ ,മരമഞ്ഞൾത്തോലി ,ഇരട്ടിമധുരം തുടങ്ങിയ 26 ഔഷതങ്ങളും തേനും ചേർത്താണ്  അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടംനിർമ്മിക്കുന്നത് 45 ദിവസമാണ് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട സമയം 

Previous Post Next Post