കേരളത്തിലെ പുരാതന അളവുതൂക്കങ്ങൾ

 

malayalam,kerala,measuring instruments kerala,old measurement kerala,kerala history,old units of measurement in malayalam,nazhi measure,kerala traditional para,para kerala vessel,idangazhi,old kerala,old measurement of weight in kerala,pre history of kerala,prehistory in kerala,history of pre modern kerala in malayalam,history of pre modern kerala,history of pre modern kerala kerala university,pre history of kerala and,pre history of kerala and tamilnadu,അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും,പഴയ കാല അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും,അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും,പുരാതന അളവുകള്‍,പരമ്പരാഗത അളവുകള്‍,അളവുതൂകങ്ങൾ,#അളവുകളുംയൂണിറ്റുകളും,അളവുകളും തോതും units and measurements ldc lgs physics by vinayak p thampi,പുരാതന അളവ് പാത്രങ്ങള്‍,ഉഴക്ക്,ഇടങ്ങഴി,കുട്ടികളുടെ യാത്രാനുഭവം,കുട്ടികളുടെ യാത്രാവിവരണം,രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ,periwinkle,elearning,e-periwinkle,periwinkle books,math,measurement,how,measuring,learning,children,kids,methods,units,അളവ്,മരം അളവ്,തടി അളവ്,പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്,തടിയുടെ ക്യുബിക് അളവ്,ബ്ലൗസിൽ നിന്നും അളവ് എടുക്കാൻ,ചുരിദാർ ടോപ് അളവ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?,ശരീരത്തിലെ കൊളെസ്റ്ററോളിന്റെ അളവ് അറിയണ്ടേ,കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം,സെന്റളവ്,dr promodu,sexual problem malyalam,sexual problems,promodu,sex education malayalam,malayalam health tips,health tips in malayalam,health tips,health tips malayalam,malayalam healthy tips,health care,cholesterol,ancient measurements,measurement,ancient methods of measurement,ancient egypt,units of measurement,ancient measurement system,measurements,ancient greek units of measurement,ancient mysteries,ancient units of length measurement,ancient discovery time measurement,hand length measurement,ancient science,palm length measurement,digit length measurement,cubit length measurement,ancient measures,ancient measuring,ancient history,units and measurements

ഔഷധനിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാനമായും കലിംഗമാനം, മാഗധമാനം എന്നീ  രണ്ട് അളവുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് .  സിദ്ധവൈദ്യത്തിലും  കേരളത്തിലെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർക്കിടയിലും പ്രത്യേക അളവുകൾ നിലവിലിരുന്നു.


പ്രാചീന അളവുകൾ മാഗധമാനം
30 പരമാണു = 1 ത്രസരേണു(വംശി) 6 വംശി=1 മരീചി
6മരീചി =1 രാജികാ 3 രജിക്കാ =1 സർഷപം
3 സർഷപം=1 യവം 4 യവം =1 ഗുഞ്ജകാ (ശക്തി )
6 ശക്തി =1 മാഷം 4 മാഷം =1 ശാണം
2 ശാണം =1 കോലം 2 കോലം =1 കർഷം
2 കർഷം =1 ശുക്തി 2 ശുക്തി =1 പലം
2 പലം =1 പ്രസൃതി 2 പ്രസൃതി =1 കുണ്ഡവം
2 കുണ്ഡവം  =1 മാനിക 2 മാനിക =1 പ്രസ്ഥം
4 പ്രസ്ഥം =1 ആണ്ഡകം 4 ആണ്ഡകം =1 ദ്രോണം
2 ദ്രോണം =1 ശൂർപ്പം 2 ശൂർപ്പം =1 ദ്രോണി
4 ദ്രോണി =1 ഖാരി
100പലം =1 തുലാം 200 പലം =1 ഭാരം

പ്രാചീന അളവുകൾ കലിംഗമാനം
12 ഗൗരസർഷപം =1 യവം 2 യവം=1കുഞ്ജാ
3 കുഞ്ജാ=1 വല്ലം 7 കുഞ്ജാ=1മാഷം
4 മാഷം =1 ശാണം
6മാഷം=1ഗാഭ്യാണം
10 മാഷം =1 കർഷം 4 കർഷം =1 പലംi
4 പലം =1 കുണ്ഡവം


പ്രാചീന അളവുകൾ സിദ്ധവൈദ്യം
1 അണു 1 ഒരു തിലം (0.003ഗ്രാം)
2 തിലം 1 കാശിനി
4 കാശിനി 1 നെൽ
2 വിരികി 1വിതളം (അരകുന്നി) 0.048 ഗ്രാം
4 വിരികി 1 കുഞ്ചം (1 കുന്നി
2 കുന്നി 1 മാഷം (ഉഴുന്ന്)
കുഞ്ചം(കുന്നി) 1 പണമിട
5 മാഷം 1 തനകം
3 നകം 1 ചാണം
2 കുന്നി അര പണവിട
6 കുന്നി 1 മാഷം
12 മാഷം 1 തോല
3 തോലാ 1 പലം (10 വരാഹൻ)
32 പലം 1ശുഭം
2 ശുഭം ഒരു ഭാരം
ഒരു കഴഞ്ച് ഒന്നേകാൽ വരാഹൻ
ഒരു തൂക്ക് 144 ഉറുപ്പികതൂക്കം
ഒരു വരാഹൻ 32 കുന്നി
ഒരു കുന്നി 130 മി.ഗ്രാം
ഒരു കാശടൈ
165 മി.ഗ്രാം
ഒരു പണവിട  448 മി.ഗ്രാം
ഒരു വരാഹൻ 4.2 ഗ്രാം
ഒരു കഴഞ്ച് 4.4 ഗ്രാം
ഒരു പലം 35 ഗ്രാം
ഒരു സേർ 280 ഗ്രാം
ഒരു വീശൈ
1.4 കി.ഗ്രാം
ഒരു തൂക്ക് 1.7 കി.ഗ്രാം
ഒരു തുലാം 3.5 കി.ഗ്രാം
360 നെൽ  ഒരു പോട്
5 പോട് ഒരു ആഴാക്ക് (6 ഔൺസ്)
2 ആഴാക്ക് ഒരു ഉഴക്ക് 336 മി.ലിറ്റർ
2 ഉഴക്ക് ഒരു ഉരി (672 മി.ലി.
2 ഉരി ഒരു നാഴി
4 നാഴി 1 ഇടങ്ങഴി
8 വരാഹൻ ഒരു ഔൺസ് (രണ്ടര ഉറുപ്പികതൂക്കം)
24 ഔൺസ് 1 കുപ്പി
പ്രാചീന കേരളീയ അളവുകൾ

1 കഴഞ്ച് 4 ഗ്രാം (പഴയകണക്കിൽ 5 ഗ്രാം)
3 കഴഞ്ച് 1തോല 12 കഴഞ്ച് = 1 പലം=60 ഗ്രാം
1 ആഴക്ക് 2 തോല
1 ഉഴക്ക് 2 ആഴക്ക് (1 പലം)
1 ഉരിയ  1 പ്രസൃതി (2 പലം)
1 നാഴി 1 കുഡവം (4 പലം)
1 ഇടങ്ങഴി  1 പ്രസ്ഥം (16 പലം)
4 ഇടങ്ങഴി 1 ആഢകം (64 പലം)
10 ഇടങ്ങഴി 1 പറ (160 പലം
മെട്രിക് അളവ്
ഒരു ഗ്രൈൻ 0.065 ഗ്രാം
ഒരു കുന്നി 0.130 ഗ്രാം
ഒരു വരാഹൻ 3.500 ഗ്രാം
ഒരു തോല
12 ഗ്രാം
ഒരു സേർ
250 ഗ്രാം
രണ്ടര പൗണ്ട് 1 കി.ഗ്രാം
10 ഗ്രൈൻ oo.648 ഗ്രാം
ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പിയ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകൾ
1 രത്തി  125 മി.ഗ്രാം
8 രത്തി 1 മാഷം=1 ഗ്രാം
12 മാഷം 1 കർഷം (തോല) 12 ഗ്രാം
2 കർഷം 1 ശുക്തി 24 ഗ്രാം
2 ശുക്തി 1 പലം 48 ഗ്രാം
2 പലം 1 പ്രസൃതി 96 ഗ്രാം
2 പ്രസൃതി 1 കുഡവം 192 ഗ്രാം
2 കുഡവം 1 മാനികാ 384 ഗ്രാം
2 മാനികാ 1 പ്രസ്ഥം 768 ഗ്രാം
4 പ്രസ്ഥം 1 ആഢകം 3.72 കി .ഗ്രാം
4 ആഢകം 1 ദ്രോണം 12..228 കി .ഗ്രാം
2 ദ്രോണം 1 ശൂർപ്പം24.576 കി .ഗ്രാം
2 ശൂർപ്പം 1 ദ്രോണി 49.152 കി .ഗ്രാം
4 ദ്രോണി 1 ഖാരി 196.608 കി .ഗ്രാം
100 പലം  1 തുലാം 4.800 കി .ഗ്രാം
20 തുലാം 1 ഭാരം 96.കി .ഗ്രാം

Previous Post Next Post