ആയുർവേദ ഔഷധകൂട്ടകൾ

 

ചെറുപഞ്ചമൂലം  ,ത്രിജാതാം ,ചതുർഭദ്രം ,അഷ്ടപത്രം ,സുഗന്ധപഞ്ചകം  , ഷഡ് ഫലം ,മഹൽ പഞ്ചമൂലം ,മദ്ധ്യമ പഞ്ചമൂലം ദശപുഷ്പം ,പഞ്ചലോകം , നാൽപ്പാമരം ,അഷ്ടചൂർണ്ണം ,ദശമൂലം  ,ത്രികാർഷികം  ,ത്രികടു ,ത്രിഫല ,പത്തില (ദശപത്ര )

പത്തില (ദശപത്ര ) 

വട്ടത്തകരയില -Cassia tora

മുള്ളചീരയിലെ -Amaranthus spinosus

ചേമ്പില -Colocasia esculenta

തഴുതാമയില -Boerhavia diffusa

മത്തൻ ഇല -Cucurbita moschata

കുടവൽ ഇല -Centella asiatica

കുമ്പളം ഇല -Benincasa hispida

മണിതക്കാളയില  -Solanum nigrum

അഞ്ചിലച്ചി -Vitex trifolia

പയറില -Vigna unguiculata

 

ത്രിഫല 

കടുക്ക -Terminalia chebula

താന്നിക്ക -Terminalia bellirica

നെല്ലിക്ക -Emblica officinalis

 

ത്രികടു 

ചുക്ക് -Zingiber officinale

തിപ്പലി -Piper nigrum

കുരുമുളക് -Piper longum


ത്രികാർഷികം  

ചുക്ക് -Zingiber officinale

അതിവിടയം -Aconitum heterophyllum

മുത്തങ്ങ -Cyperus rotundus


ദശമൂലം  

കുമിഴ് -Gmelina arborea

കൂവളം -Aegle marmelos

മുഞ്ഞ -Premna serratifolia

പാതിരി -Stereospermum chelenoides

പലകപ്പയ്യാനി  -Oroxylum indicum

ഒരില -Desmodium gangeticum

മൂവില -Pseudarthria viscida

ചെറുവഴുതന -Solanum violaceumn

വഴുതന -Solanum melongena

ഞെരിഞ്ഞിൽ  -Tribulus terrestris


അഷ്ടചൂർണ്ണം

ചുക്ക് -Zingiber officinale

മുളക് -Piper nigrum

തിപ്പലി -Piper longum

അയമോദകം -Trachyspermum roxburghianum

ജീരകം -Cuminum cyminum

കരിഞ്ചീരകം-Carum carvi

കായം -Ferula asafoetida

ഇന്തുപ്പ്  -Potassium chloride

 

 നാൽപ്പാമരം

അത്തി -Ficus racemosa

ഇത്തി -Ficus microcarpa

അരയാൽ -Ficus religiosa

പേരാൽ -Ficus benghalensis

 

പഞ്ചലോകം

തിപ്പലി  -Piper longum

കാട്ടുതിപ്പലി -Piper mullesua

കാട്ടുമുളക് -Piper trioicum

കൊടുവേലി -Plumbago indica

ചുക്ക് -Zingiber officinaleദശപുഷ്പം

പൂവാംകുറുന്തൽ -Vernonia cinerea

മുയലൽചെവിയൻ -Emilia sonchifolia

കറുക -Cynodon dactylon

കയ്യോന്നി -Eclipta prostrata

നിലപ്പന -Curculigo orchioides

വിഷ്ണുക്രാന്തി -Evolvulus alsinoides

ചെറൂള -Aerva lanata

തിരുതാളി -Clerodendrum phlomidis

ഉഴിഞ്ഞ -Cardiospermum halicacabum

മുക്കുറ്റി -Biophytum reinwardtii 

 

മദ്ധ്യമ പഞ്ചമൂലം 

കുറുന്തോട്ടി -Sida retusa

തഴുതാമ -Boerhavia diffusa

ആവണക്ക് -Ricinus communis

കാട്ടുഴുന്ന് -Vigna radiata var sublobata

കാട്ടുപയറ്‌  -Vigna adenantha


മഹൽ പഞ്ചമൂലം 

കുമിഴ് -Gmelina arborea

കൂവളം -Aegle marmelos

മുഞ്ഞ -Premna serratifolia

പയ്യാനി -Pajanelia longifolia

പാതിരി -Stereospermum colais


 ഷഡ് ഫലം 

തിപ്പലി  -Piper longum

കാട്ടുതിപ്പലി -Piper mullesua

കാട്ടുമുളക് -Piper trioicum

കൊടുവേലി -Plumbago indica

ചുക്ക് -Zingiber officinale

ഇന്തുപ്പ്  -Potassium chloride

 

സുഗന്ധപഞ്ചകം  

കുങ്കുമം -Crocus sativus

അകിൽ -Aquilaria agallocha

കർപ്പൂരം -Cinnamomum camphora

ചന്ദനം -Santalum album

കസ്തുരി -Moschus fuscus (Musk deer)

 

അഷ്ടപത്രം 

കയ്യോന്നി -Eclipta prostrata

കൂവളം -Aegle marmelos

ചെറുവഴുതന  -Solanum violaceum

പനിക്കൂർക്ക -Plectranthus amboinicus

പടവലം -Trichosanthes cucumerina

മുക്കാൽ പീരം- Mukia maderaspatana

ആടലോടകം -Adhatoda vasica

പൊന്നാവീരം -Senna sophera

 

ചതുർ ജാതം 

ഏലം -Elettaria cardamomum

ഇലവംഗം -Cinnamomum verum

പച്ചില -Pogostemon patchouli

നാഗപ്പൂവ് -Mesua ferrea

 

ചതുർഭദ്രം 

ചുക്ക് -Zingiber officinale

അതിവിടയം -Aconitum heterophyllum

മുഞ്ഞ -Premna serratifolia

അമൃത്  -Tinospora cordifolia

 

ത്രിജാതാം 

ഏലം -Elettaria cardamomum

ഇലവംഗം -Cinnamomum verum

പച്ചില -Pogostemon patchouli

 

ചെറുപഞ്ചമൂലം  

ഒരില -Desmodium gangeticum

മൂവില -Pseudarthria viscida

ചെറുവഴുതന -Solanum violaceumn

വെള്ളോട്ടു വഴുതന -Solanum melongena var. incanum

ഞെരിഞ്ഞിൽ  -Tribulus terrestrisPrevious Post Next Post