ആരാണ് കൽക്കി കൽക്കിയുടെ കഥ

 

കൽക്കി,കൽക്കി അവതാരം,ആരാണ് കൽക്കി,കൽക്കി പുരാണം,കൽക്കി അവതാരവും,കൽക്കി അവതാരം എപ്പോൾ,എന്താണ് കൽക്കി അവതാരം,മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൽക്കി അവതാരം,കലിയുഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൽക്കി വരും,കൽക്കി അവതാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?,കൽക്കിയുടെ കഥ,ക്ഷേത്ര പുരാണം,കൽക്കി@kalkkie@കൽക്കി avatharam@കൽക്കി അവതാരം@കൽക്കി അവതാരം,kalki avatar,kalki avatar facts,kalki,lord vishnu avatar,kalki avatar secrets,kalki avatar must know facts,facts about kalki avatar.kalki,kalki avatar,kalki movie,kalki avatar kab hoga,kalki full movie,kalki movie songs,kalki avatar status,kalki songs,kalki purana,kalki trailer,kalki avatar born,who is kalki avatar,what is kalki avatar,kab hoga kalki avtar,kalki ost,kalki mix,kalki set,kalki bgm,how kalki avatar born,kalki tamil full movie,kalki 1996,kalki avtar,kalki teaser,tovino kalki,kalyug kalki,lydia & kalki,kalki kochlin,birth of kalki,changes kalki,kalki avatar,kalki avatharam in tamil,kalki avataram,kalki,kalki avatar kab hoga,kalki avatharam,kalki avatharam story,kalki avatharam story in tamil,kalki avatar in tamil,kalki avatar born,kalki avatar story,who is kalki avatar,how kalki avatar born,kalki avatar tamil,what is kalki avatar,kalki avatharam song,kalki avatar predictions,kalki avatharam telugu,kalki avatar story in hindi,kalki avatharam malayalam,kalki avatharam madan gowri,കൽക്കിയുടെ കഥ,കൽക്കി,കൽക്കി അവതാരവും,കലിയുഗം,കല്‍ക്കി അവതാരസമയം,ക്ഷേത്ര പുരാണം,indian mythology,hindu mythology,mythology,indian history,hindu stories,hinduism,hindu gods,sanatan dharma,hinduism explained,all about hinduism,religion,hindu religion,religious stories,vishnu avatar,dashavatar,ten incarnations of vishnu,ten avatars of vishnu,kalki avatar,when will kalki avatar be born,kalki avatar predictions,birth of kalki

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ  അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞതോടെയാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത് .കലിയുഗത്തിൽ ധർമ്മം ഇല്ലാതാകുകയും അധർമ്മം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും .മനുഷ്യർ സത്യവും നീതിയും ഉപേക്ഷിച്ച് അധാർമ്മികമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യും .രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവുരുടെ ലക്ഷ്യം പണം മാത്രമായിരിക്കും ഇതുമൂലം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ,വരൾച്ച ,കൊടുങ്കാറ്റ്‌ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടും ജനങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കും .അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാർ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയും സത്യവും നീതിയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും 

അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സത്യവും നീതിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണു പത്താമതായി അവതാരമെടുക്കും .മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വരാൻ പോകുന്ന പത്തമത്തെ അവതാരമാണ് കൽക്കി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആരും തന്നെയല്ല പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കൽക്കി 

ശംഭലമെന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണു ഭക്തരായ  ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ വിഷ്ണുയശൻറെയും സുമതിയുടെയും പുത്രനായി ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു കൽക്കിയെന്ന പേരിൽ ജനിക്കും .ധനുമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ അഷ്ടമി നാളിലാണ് കൽക്കിയുടെ ജനിക്കുന്നത് .കൽക്കി ഇപ്പോഴും  ജയിക്കുന്നവനും ധർമ്മിഷ്ടനുമായിരിക്കും.പരുശുരാമനായിരിക്കും കൽക്കിയെ ആയുധവിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദേവദത്തം എന്ന ചിറകുള്ള വെള്ള കുതിരയെ കൽക്കി വാഹനമാക്കി കത്തി ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഖഡ്ഗത്തെ ആയുധമാക്കി ദുഷ്ടന്മാരെ മുഴുവൻ കൽക്കി ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിക്കും 

കൽക്കി ദുഷ്ടന്മാരെയെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കലിയുഗം അവസാനിക്കും .അതോടെ സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും യുഗമായ കൃതയുഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടെ അവതാര ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി കൽക്കി സ്വധാമത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകും 

കലിയുഗം എന്നത്  432000 വർഷമാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരേയ്ക്കും ഇതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല .പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം  കൽക്കി ജന്മമെടുക്കാൻ ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കാത്തിരിക്കണം 


Previous Post Next Post