എന്താണ് അഗ്നിമാന്ദ്യം

 

 എന്താണ് അഗ്നിമാന്ദ്യം

ആഹാരത്തെ പചിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പചന രസം കരൾ മുതലായ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ പചന രസത്തിന്റെ കുറവുമൂലം ആഹാരം വേണ്ടരീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയെ അഗ്നിമാന്ദ്യംഎന്നു പറയുന്നു


Previous Post Next Post